تخته LVL
table wood goldenchob

روسیه

شرح کالا ورقی پالتی تعداد ورق در هر پالت حمل و نقل بارگیری
تخته لایی سوزا (ضد آب) روسیه 4 میلیمتری (122*244) WBP 1479000 1453000 100 در حال حاضر رایگان نمی باشد. در حال حاضر رایگان نمی باشد.
تخته لایی سوزا (ضد آب) روسیه 6 میلیمتری (122*224) WBP 2193000 2162000 65 ~ ~
تخته لایی سوزا (ضدآب) روسیه 9 میلیمتری (122*244) WBP 2760000 2720000 44 ~ ~
تخته لایی سوزا (ضدآب) روسیه 12 میلیمتری (122*244) WBP 3519000 3468000 33 `~ ~
تخته لایی سوزا (ضدآب) روسیه 15 میلیمتری (122*244) 4069000 4000000 26 ~ ~
تخته لایی سوزا (ضدآب) روسیه 18 میلیمتری (122*244) 4335000 4273000 22 ~ ~
تخته لایی سوزاپلکس (ضدآب)روسیه 18میلیمتری (122*244) WBP 4920000 در حال حاضر موجود نمی باشد در حال حاضر موجود نمی باشد ~ ~
تخته لای سوزا روسیه 3 میلیمتری (152*152) 750000 720000 130 ~ ~
تخته لایی سوزا روسیه 9 میلیمتری (152*152) 1600000 1560000 44 ~ ~
تخته لایی سوزا روسیه 12 میلیمتری (152*152) 1890000 1850000 33 ~ ~
تخته لایی سوزا روسیه 15 میلیمتری (152*152) 2260000 2200000 26 ~ ~
تخته لایی سوزا روسیه 18 میلیمتری (152*152) 2820000 2770000 22 ~ ~
تخته لایی(پلیترا) روسیه 6میلیمتری (122*244) 2220000 2170000 62 ~ ~
تخته لایی (پلیترا)روسیه 9 میلیمتری (122*244) 2820000 2770000 44 ~ ~
تخته لایی (پلیترا)روسیه 12 میلیمتری (۱۲۲٭۲۴۴) 3520000 3470000 33 ~  

 

مالزی

 

شرح کالا ورقی پالتی تعداد ورق درهر پالت حمل و نقل بارگیری
تخته لایی مالزی 3.5 میلیمتری (122*244) 1200000 1150000 255 در حال حاضر رایگان نمی باشد. در حال حاضر رایگان نمی باشد.
تخته لایی مالزی 5 میلیمتری (122*244) 1700000 1650000 120 ~ ~
تخته لایی مالزی 9 میلیمتری (122*244) 2250000 2200000 100 ~ ~
تخته لایی مالزی 12 میلیمتری (122*244) 3050000 2993000 50 ~ ~
تخته لایی مالزی 15 میلیمتری (122*244) 3860000 3800000 60 ~ ~
تخته لایی مالزی 18 میلیمتری (122*244) 4280000 4200000 35 ~ ~
تخته لایی هرکولس لاکی (ضدآب)ترکیه 18 میلیمتری (125*250) 4350000 4300000 50 ~ ~

هند

 

شرح کالا ورقی پالتی تعداد ورق در هر پالت حمل و نقل بارگیری
تخته لایی دلکوبلاس لاکی هندی 18میلیمتری (122*244) در حال حاضر موجود نمی باشد 3990000 40 در حال حاضر رایگان نمی باشد. در حال حاضر رایگان نمی باشد.
تخته لایی کانگورو لاکی چین18 میلیمتری (122*244) ~ 3980000 35 ~ ~
تخته لایی مارین بلکس لاکی چین 18 میلیمتری (122*244) 3520000 3470000 45 ~ ~
تخته لایی بلیترا بلکس روسیه ضد اب18 میلیمتری (122*244) 4900000 4850000 22 ~ ~

سوزا روس

شرح کالا ورقی پلاتی تعداد ورق در هر پالت حمل و نقل بارگیری
تخته لایی سوزا بلکس روسیه 18میلیمتری (125*250) 5069000 4998000 22 در حال حاضر رایگان نمی باشد. در حال حاضر رایگان نمی باشد.
تخته لاییسوزا بلکس روسیه 15 میلیمتری (152*305) 6320000 6220000 26 ~ ~
تخته لاییسوزا بلکس روسیه 18 میلیمتری (152*305) 6885000 6780000 22 ~ ~

OSB

شرح کالا ورقی پالتی تعداد ورق در هر پالت حمل و نقل بارگیری

OSB(3) 6mm EGGER اتریش 125x250

1900000   168    

OSB(3) 9mm EGGER اتریش 125x250

2450000   74    

OSB(3) 11mm EGGER اتریش 122x244

2800000   82    

OSB(3) 15mm EGGER اتریش 122x244

4000000   56    

OSB(3) 18mm EGGER اتریش 125x250

4600000   56    
 

Osb(3) 6.4mm کانادایی  124x122

1750000   136    

OSB(2) 9mm ترکیه 122x244

1900000   92    

OSB(3) 12mm فرانسوی پرس شده

1350000   --------    

OSB(3) 19.2mm کانادایی پرس شده

1850000   --------